1. Algemeen

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door vzw Streekproducten Vlaams-Brabant als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Provincieplein 1; 3010 Leuven (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer BE0871.110.181, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.
 3. Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve u onze cookie policy te lezen.
 4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 16/04/2018.

2. Wat & waarom we gegevens verwerken

 1. Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Zulke persoonsgegevens omvatten:
  Wanneer Welke Waarom (doel) Wettelijke grondslag
  Gebruik van Website

  Gebruik van Diensten

  Ons contacteren

  Categorie van persoonsgegevens Doel van verwerking Toestemming

  Wettelijke verplichting

  Vitale belangen

  Uitvoering van taak in het algemeen belang

  Gerechtvaardigd belang

  MERK OP dat gevoelige persoonsgegevens een andere wettelijke grondslag kunnen vereisen.

 2. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook of Google Plus), worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. Wij raden u aan om de privacy policy van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door uw social media service provider worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media login functie. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
 3. Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 4. Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen verstrekken.
 5. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen.
 6. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 7. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 8. Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
 9. In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.
 10. Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

3. Met wie wij gegevens delen

 1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken

 1.  Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

5. Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar straffestreek@vlaamsbrabant.be, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).
 4. U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 6. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar straffestreek@vlaamsbrabant.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 9. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres straffestreek@vlaamsbrabant.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.

7. Algemene Voorwaarden inzake het evenement ‘De Smaakhoeve’

 1. De organisator: vzw Streekproducten Vlaams-Brabant met BTW nummer BE 0871.110.181 met maatschappelijke zetel Provincieplein 1 te Leuven.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de organisator direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de organisator te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een ticket danwel betreding van het terrein van ‘De Smaakhoeve’ verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 3. Bij reservatie en betaling voor ‘De Smaakhoeve’ ontvangt de deelnemer een bevestiging met alle gegevens over de praktische organisatie ervan.
 4. De betaling van de reservatie verloopt via de cateraar, BACARI, met BTW nummer BE 0897.095.986 met maatschappelijke zetel Schaffensestraat 71 te Diest. De betaling wordt geregistreerd via online betaalprovider Mollie.com. Hiervoor rekenen de organisatoren € 2,00 administratiekost per persoon aan.
 5. Na afloop van het evenement ontvangt de deelnemer een factuur in geval van mededeling van BTW nummer of op aanvraag.
 6. Verkochte tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een andere smaakhoeve.
 7. Indien de koper niet aanwezig kan zijn, mag een vervanger in zijn plaats komen. De koper is zelf verantwoordelijk om zijn gekochte tickets verder door te geven aan vrienden, familie, … .
 8. Het betreden van het terrein van ‘De Smaakhoeve’ en het bijwonen van het evenement geschiedt door de deelnemers op eigen risico. De organisatoren van ‘De Smaakhoeve’ kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 9. Wijzigingen in de menu of planning van de avond geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de organisator onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst tussen de organisator en de deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de organisator en/of op het terrein van ‘De Smaakhoeve’, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.
 10. In geval van annulatie van het evenement door de organisatoren, zal de deelnemer de terugbetaling van het inschrijvingsbedrag kunnen vragen. Er zullen verder geen schadevergoedingen of andere vergoedingen worden betaald.
 11. Het Smaakhoeve-meubilair is opgemaakt om per 2 te zitten. Reserveren kan dus enkel in even aantallen.
 12. Komt u in groep, dan dient u 1 reservering te plaatsen voor de ganse groep. Zo bent u zeker dat u bij elkaar kan zitten.
 13. Komt u met meer dan 12 personen, gelieve de organisatoren dan te contacteren via straffestreek@vlaamsbrabant.be.
 14. Er kunnen meerdere groepen/reservaties aan één en dezelfde chef’s table (tafel van 12 personen) gezet worden.
 15. Er worden foto- en filmopnames gemaakt tijdens ‘De Smaakhoeve’. De kans bestaat dat u wordt gefotografeerd en/of gefilmd. Deze foto’s en filmpjes kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien u uw foto verwijderd wil, dan kan u de organisatoren een seintje geven via straffestreek@vlaamsbrabant.be.